INFORMACJA RODO DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach przetwarza wizerunek uczniów    ( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  realizowanego  na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia.

oraz

  • związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie    i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów  lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

 

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.